Дундын серверийн багц

1GB Windows


Эхлэх:   99,000.00
1 жил

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно


1 домэйн нэр холбох

1 GB багтаамж

10 GB өгөгдлийн урсгал

20GB Windows


Эхлэх:   132,000.00
1 жил

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно


1 домэйнтой холбох

20 GB багтаамж

200 GB өгөгдлийн урсгал

100GB Windows


Эхлэх:   158,400.00
1 жил

Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно


1 домэйнтой холбох

100 GB багтаамж

1000 GB өгөгдлийн урсгал